ÜRÜNLER - İŞ UYGULAMA ÇÖZÜMLERİ

ERP - Kurumsal Kaynak Planlama

Genel olarak, bir kurumun kendi iç süreçlerini bütünleşik bir yapıda gerçekleştirmeye imkan tanırken, işin kurum sınırları dışına taşan kısmının da desteklenmesini sağlayarak, bu iki süreci birleştiren çözümlere Kurumsal Kaynak Yazılımı (Enterprise Resource Planning - ERP) denmektedir.

Neden ERP ve Oracle?

Kurumların ERP çözümlerine yönelmelerindeki en önemli sebepler ERP ile iş süreçlerinin düzenlenmesi ile birimler arası Koordinasyonun sağlanması, işletme maliyetleri azalması, sistemi basitleştirerek ve standart hale getirerek operasyonel kararlarda iyileşme sağlanması ve istenilen verilere daha çabuk ulaşılmasıdır.

Oracle ERP Çözümleri, en iyi uyarlanabilir global iş platformu olmaları, en eksiksiz bütünleşik iş zekası portföyünü sağlayan ve en fazla müşteri odaklı Uygulama stratejisine sahip olmaları sebebiyle tercih edilmektedir. Oracle E-Business Suite ise bu global iş uygulamalarının en kapsamlı ürün grubudur. Oracle tercih edilmesinin başlıca sebepleri:

  • Oracle ve Çözüm Ortakları firma imajı
  • Yaygın olarak destek alabilme imkanı
  • Güncel teknolojileri desteklemesi
  • İşlevlerinin tüm ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde olması
  • Uluslararası olarak kabul görmüş standart bir yapısının olması

Oracle e-iş Yönetim sistemi (EBS) kurumların satınalmadan finansa, satıştan insan kaynaklarına kadar uçtan uca tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geliştirilmiş bir uygulamalar bütünüdür.
Oracle EBS (Oracle eBusiness Suite) uygulamaları, kurum içi geliştirilen operasyonel uygulamalardan farklı olarak, küresel ölçekte çok sayıda kurumsal şirket tarafından kullanılan ve Oracle tarafından standartlar çerçevesinde geliştirilmiş birçok uygulama modülünden oluşmaktadır

Oracle Finans ve Muhasebe Çözümleri:
Oracle'ın entegre finans uygulamaları ailesi olan Oracle Finans, şirketinize global süreçler ve finansal veri erişiminde büyük esneklik sağlar. Entegrasyon yetenekleriyle Oracle'ın diğer modüllerinden veri girişini kabul eder ve bağlantıyı muhafaza eder. İş süreçleri ve operasyonlarına global bir bakış getirir ve her tür analiz çalışmaları için tek ve doğru bilgiyi sunar.

Oracle Finans uygulamaları sayesinde global raporlama ve vergi gereksinimleri tek bir muhasebe, vergi, banka ve ödeme modeli üzerinde karşılanır. Sunduğu hazır, entegre finansal ve sektör spesifik süreçler sayesinde işletme ve bölgeler arasındaki servis paylaşımı kolaylaşır. Birden fazla muhasebe defteri, birden fazla para birimi ile tutulabilir, bütçe takibi yapılabilir. Esnek hesap yapısıyla, yeni iş birimlerinin şirket bünyesine katılımını ve birleşimini hızlandırır.

Oracle Tedarik Zinciri Yönetimi:
Oracle EBS'in diğer modülleriyle entegre uygulama ailesi olan Oracle Lojistik ürün ailesi, şirketiniz bünyesindeki satınalma, stok yönetimi ve sipariş süreçlerini bütünleşik bir yapı içerisinde yönetmenizi sağlar. Bünyesindeki standart iş akışı süreçleri yardımıyla, global düzeyde denenmiş ve kabul görmüş tedarik zinciri uygulamalarının kullanılması, günlük lojistik süreçlerinizdeki kar-zarar noktalarının iş zekası çözümleriyle yansıtılarak analiz edilmesine olanak sağlar.

Oracle İnsan Kaynakları Çözümleri:
Günümüz piyasa şartlarında kalifiye insan çalıştırmak ve çalışanları yönetmek giderek daha stratejik hale gelmektedir. Özellikle sağlık, danışmanlık ve buna benzer kazanımları direk çalıştırdıkları personelin performans ve verimine bağlı olan firmalarda İnsan Kaynakları Yönetim Sistemlerinin önemi bir kat daha artmaktadır.

Oracle E-Business Suite İnsan Kaynakları Yönetim sistemlerinin hizmet sektöründe tercih edilme sebeplerinin başında esnek yapısı ile her türlü yönetim modelinde kolaylıkla kullanılabilir olması, çok şirketli yapıların sistemde tanımlanabilmesi, içerdiği bir çok modül ile tüm ihtiyaçlara cevap verebilmesi, çok merkezli yapılarda self servis uygulamaları ile kolay ve hızlı bir şekilde personel yönetiminin sağlanması ve tüm modüllerin birbirleri ile entegre bir şekilde çalışmasıyla en doğru, en güncel veriyi istenilen şekilde raporlayabilmek gelmektedir.